Vanredno Školovanje

Dokvalifikacija, prekvalifikacija, i specijalizacija se mogu upisati tokom cele školske godine dok se ne popune sva slobodna mesta za određene profile a čiji broj propisuje Ministarstvoprosvete.

Prekvalifikacija

Potrebna dokumenta:
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
- Diploma maturskog ili završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija

Potrebna dokumenta:
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
- Diploma maturskog ili završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Specijalizacija

Potrebna dokumenta: Vozač motornih vozila – Instruktor
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
- Diploma završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Lekarsko uverenje za upis u školu
- Potvrda radne organizacije o minimalno 2 godine radnog iskustva u odgovarajućem zanimanju.

Informacije Za Vanredne Učenike

U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:

Dokvalifikaciju-prelazak sa nižeg na viši stepen obrazovanja (sa III stepena na IV stepen)

Prekvalifikaciju-stepeni istog nivoa (polaže se samo razlika u stručnim predmetima)

U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:

Područje rada Saobraćaj (vozač motornih vozila-Instruktor):


-Završen jedan od sledećih obrazovnih profila:
-Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja

-Dve godine radnog iskustva

-Navršenih 23 godine starosti

-Da ima tri godine vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom motornih vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola

Procedura:

– Podnošenje molbe direktoru škole i predaja dokumentacije (svedočanstva, diplome, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda-originalni dokumenti ili overene fotokopije)
– Prijava ispita (od 1. do 10. u mesecu)
– Specijalizaciju-obrazovanje V stepena

Polaganje ispita po rasporedu od 15.-31. U mesecu


Molba i dokumentacija predaju se u administrativno-pravnoj službi. Za sva ostala pitanja (o ispitima, predavačima…) odgovore potražite od predsednika komisije za vanredne ucenike.

Cenovnik Za Vanredne Učenike

Školarina ( upis godine ) – 4500 dinara;

Obnova godine – 1500 dinara;

Polaganje ispita sa pismenim zadatkom – 1000 dinara (srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika);

Polaganje ispita sa vežbama – 1000 dinara;

Polaganje ispita iz praktične nastave – 1000 dinara;

Polaganje završnog ispita – 2500 dinara ( trogodišnje školovanje);

Polaganje maturskog ispita – 3000 dinara ( četvorogodišnje školovanje);

Čas konsultativne nastave:grupa do 15  učenika – 200 dinara;

Čas konsultativne nastave:grupa od 16 do 30 učenika – 150 dinara;

Ispitna pitanja i dokumenti

Kliknite na dugme ispod za link do ispitnih pitanja.