U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:
  1. Dokvalifikaciju-prelazak sa nižeg na viši stepen obrazovanja (sa III stepena na IV stepen)
  2. Prekvalifikaciju-stepeni istog nivoa (polaže se samo razlika u stručnim predmetima)

U okviru vanrednog obrazovanja Tehnička škola vrši:

Područje rada Saobraćaj (vozač motornih vozila-Instruktor):
  1. Završen jedan od sledećih obrazovnih profila: Vozač motornih vozila ili Tehničar drumskog saobraćaja
  2. Dve godine radnog iskustva
  3. Navršenih 23 godine starosti
  4. Da  ima tri godine vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom motornih vozila za koju se izdaje instruktorska dozvola

Procedura:

  1. Podnošenje molbe direktoru škole i predaja dokumentacije (svedočanstva, diplome, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda-originalni dokumenti ili overene fotokopije)
  2. Prijava ispita (od 1. do 10. u mesecu)
  3. Specijalizaciju-obrazovanje V stepena
  4. Polaganje ispita po rasporedu od 15.-31. U mesecu

.

Molba i dokumentacija predaju se u administrativno-pravnoj službi. Za sva ostala pitanja (o ispitima, predavačima…) odgovore potražite od predsednika komisije za vanredne ucenike.
 
Dobrodošli…

Vanredni učenici – dokumenta: