Javna nabavka – Rekonstrukcija krova na delu zgrade sa ravnim krovom – izmena konkursne dokumentacije 19.5.2021.

 1. Javni poziv – prečišćen tekst
 2. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva

Javna nabavka – Rekonstrukcija krova na delu zgrade sa ravnim krovom – dokumentacija:

 1. Odluka o pokretanju javne nabavke za krov
 2. Javni poziv
 3. Kriterijumi za dodelu ugovora
 4. Model ugovora za krov
 5. Vrsta dobra, tehničke karakteristike, kvalitet, količina
 6. Obrazac strukture cena sa uputstvom kako da se popuni
 7. Obrazac troškova pripreme ponude
 8. Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima
 9. Opšti deo – podaci o predmetu nabavke
 10. Tehnička dokumentacija i planovi
 11. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Plan Javnih nabavki za 2021. godinu možete preuzeti ovde

Javna nabavka – lož ulje 30.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za lož ulje možete videti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za nabavku gasnog ulja možete videti OVDE

Javna nabavka male vrednosti

NABAVKA  GASNO ULJE  EKSTRA  LAKO  EVRO EL

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za opremanje Saobraćajnog kabineta možete videti OVDE

Odluku o dodeli ugovora za oremanje Saobraćajnog kabineta možete videti OVDE

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za rekonstrukciju krova možete videti OVDE

Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka za rekonstrukciju krova:

Rok za podnošenje prijave je do 19.06.2019 do 10 časova.

Otvaranje ponuda 19.06.2019 u 10:30 časova.

Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka za opremanje Saobraćajnog kabineta:

Rok za podnošenje prijave je do 18.06.2019 do 10 časova.

Otvaranje ponuda 18.06.2019 u 10:30 časova

Poziv za nabavku polovnog vozila za obuku 2018.