Јавна набавка – Реконструкција крова на делу зграде са равним кровом – измена конкурсне документације 19.5.2021.

 1. Јавни позив – пречишћен текст
 2. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

Јавна набавка – Реконструкција крова на делу зграде са равним кровом – документација:

 1. Одлука о покретању јавне набавке за кров
 2. Јавни позив
 3. Критеријуми за доделу уговора
 4. Модел уговора за кров
 5. Врста добра, техничке карактеристике, квалитет, количина
 6. Образац структуре цена са упутством како да се попуни
 7. Образац трошкова припреме понуде
 8. Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
 9. Општи део – подаци о предмету набавке
 10. Техничка документација и планови
 11. Упутство понуђачима како да сачине понуду

План Јавних набавки за 2021. годину можете преузети овде

Јавна набавка – лож уље 30.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за лож уље можете видети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора за набавку гасног уља можете видети ОВДЕ

Јавна набавка мале вредности

НАБАВКА  ГАСНО УЉЕ  ЕКСТРА  ЛАКО  ЕВРО ЕЛ

Обавештење о закљученом уговору за опремање Саобраћајног кабинета можете видети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора за оремање Саобраћајног кабинета можете видети ОВДЕ

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за реконструкцију крова можете видети ОВДЕ

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка за реконструкцију крова:

Рок за подношење пријаве је до 19.06.2019 до 10 часова.

Отварање понуда 19.06.2019 у 10:30 часова.

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка за опремање Саобраћајног кабинета:

Рок за подношење пријаве је до 18.06.2019 до 10 часова.

Отварање понуда 18.06.2019 у 10:30 часова

Позив за набавку половног возила за обуку 2018.